Hopp til innholdet

Eika Norden

Fondet er et aksjefond som hovedsakelig investerer i nordiske selskaper, og passer for deg som har en tidshorisont på minst 5 år. Generelt kjennetegnes aksjefond av høyere risiko enn rentefond og kombinasjonsfond, men også av muligheten for høyere avkastning.

Månedsrapport for Eika Norden

Status for Eika Norden

Eika Norden fondet falt -0,4 % i juni. Til sammenligning falt det nordiske aksjemarkedet med -0,5 % målt i norske kroner. Så langt i år er fondet opp 13,5 %, noe som er 2,6 % bedre enn den nordiske referanseindeksen som er opp 10,9 %.

Juni var en svak måned for aksjemarkedet i Norden, og i Europa. I Norden var Finland det svakeste markedet med et fall på nesten 3 %. Norge, Sverige og Danmark falt mellom 1,3 % og 1,8 %, målt i lokal valuta. Det globale aksjemarkedet steg med 2 % (målt med MSCI verdensindeksen i USD). I USA fortsatte oppgangen i aksjemarkedet drevet av teknologioptimisme, og S&P500 indeksen steg +3,6 %.

Første halvdel av 2024 er nå over med en solid oppgang i aksjemarkedet. Målt ved MSCI indeksen i dollar har Norden som region gitt den nest beste avkastningen i første halvdel av 2024 (+11,1 %), like etter den sterke oppgangen i USA (+14,9 %). Til sammenligning har MSCI Europa, Asia og Japan levert en avkastning på hhv. 6,1 %, 8,6 % og 6,3 %. Norden som region forblir et godt sted å investere i med en bred verdiskapning gjennom global eksponering, og forankret i land med gode statsfinanser og mindre geopolitisk risiko enn mange sammenlignbare land i den vestlige verden.

For andre halvdel av 2024 forventer vi at både makroøkonomiske data og geopolitikk vil bli viktige driver av sentimentet i aksjemarkedet. I USA har ledende indikatorer for vekst og arbeidsmarkedet fortsatt å svekke seg, og i Europa har sentiment indikatorer for industriproduksjon svekket seg gjennom juni, mens servicesektoren holder seg stabil.

Denne utviklingen er tilnærmet slik vi beskrev den i månedsbrevet for mai hvor vi skrev at «ledende indikatorer for arbeidsmarkedet i USA har svekket seg ytterligere, noe som også påvirker forbrukertilliten. Vår tolkning av disse indikatorene er at veksten i USA svekker seg mens i Europa overrasker vekstmomentet positivt, drevet av servicesektoren og stigende forbrukertillit fra lave nivåer». Både presidentvalget i USA i november og valg i flere land i Europa, vil kunne medføre merkbar geopolitisk usikkerhet fremover.

Resultater for Eika Norden

Novo Nordisk var den sterkeste bidragsyteren til avkastning i juni. Aksjen er fortsatt den største posisjonen i fondet (9,6 %) og var opp 8,5 % målt i norske kroner i juni. Bakgrunnen til oppgangen er en kombinasjon av sterk etterspørsel for fedmemedisinen Wegovy, og en økende produksjon fra Novo Nordisk for å dekke en raskt voksende etterspørsel. Den nest beste bidragsyteren var Tryg, et nordisk skadeforsikringsselskap, som var opp 8 % i juni. Trenden i skadeforsikringsbransjen er at premiene nå økes kraftig, samtidig som skadeinflasjonen ser ut å være fallende. Et annet legemiddelselskap, Zealand Pharma, var opp 40,5 % i juni. Grunnet den høyere risikoen i dette selskapet har vi kun en liten posisjon, men dette ble den tredje største bidragsyteren i juni. Selskapet meldte om høyere enn forventet vekttap for fedmemedisinen Petrelintide, som løftet aksjen med over 20 % på dagen. I tillegg valgte Zealand å hente ny kapital etter disse nyhetene, og Eika Norden deltok i denne kapitalinnhentingen.

På den negative siden var Autoliv den største negative bidragsyteren, med en nedgang på 14,4 %. Vi noterer få selskapsspesifikke nyheter, men trenden i globalt bilsalg ser ut å være fallende. I tillegg har EU innført tariffer på import av kinesiske elbiler, som skaper frykt for ytterliggere fall i volumer. Vi har redusert posisjonen noe på bakgrunn av utviklingen i det globale bilmarkedet.

Metso, som produserer gruveutstyr, falt 10 % i juni, i hovedsak forklart av fallende metallpriser. Metallprisene holder seg dog på forholdsvis sterke nivåer, som gjør at reaksjonen i juni isolert ser noe overdrevet ut.

Nedgangen i skogselskapet UPM på 7 % i juni kommer også som en konsekvens av fallende råvarepriser, blant annet på papirmasse i Kina, men akkurat som i eksemplet ovenfor holder seg disse prisene fortsatt på gode nivåer. Vi ser med optimisme på andre halvår for UPM der selskapets papirmasse-produksjon i Uruguay vil øke betydelig, med en positiv effekt på kontantstrømmen.

 

*) Hittil i år i Markedskommentar fra forvalter tilsvarer siste dag i forrige måned.

Viktig informasjon

Innholdet på disse sidene er markedsføring og må ikke oppfattes som personlig rådgivning. Det er kun våre autoriserte rådgivere som kan gi personlig rådgivning. Hvis du ønsker rådgivning fra en av rådgiverne våre kan du booke møte her.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det er knyttet risiko til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før tegning oppfordres det til å lese fondenes nøkkelinformasjon og prospekt.

Informasjon om fondenes investeringsmandat og risiko finner du i det enkelte fonds prospekt og nøkkelinformasjon som er tilgjengelig på våre nettsider. 
Oversikt om fondenes kostnader finner du her.