(Kyrksæterøra / Åfjord 1. april 2022) Styrene i Hemne Sparebank og Åfjord Sparebank har besluttet å samle de to lokalbankene. Den sammenslåtte banken skal være en styrke for innbyggerne og næringslivet i regionen. Den sikrer en solid bank, attraktive arbeidsplasser og mer ressurser i kontakten med kundene. For å sikre at kapitalen som er skapt lokalt forblir lokal, øremerkes denne delen gjennom opprettelse av egne, lokale sparebankstiftelser.

Både Hemne Sparebank og Åfjord Sparebank er i dag veldrevne, lokale sparebanker. Begge bankene har høy kundetilfredshet og god vekst. Den sammenslåtte banken vil stå sterkere i konkurransen med andre banker og vil bedre kunne bidra til den sterke veksten i næringslivet langs Trøndelagskysten. Den styrkede konkurransekraften vil derfor være til fordel, både for kundene og for lokalsamfunnene. Den sammenslåtte banken vil også få økte ressurser til å svare opp de stadig økende regulatoriske myndighetskravene alle banker møter.

Den nye banken vil få en desentralisert kontorstruktur, der dagens tjenestetilbud skal opprettholdes ved alle kontorene. Kundene i den sammenslåtte banken vil derfor oppleve at de fire kjente bankkontorene på Årnes, Kyrksæterøra, Fillan og Sistranda videreføres. Ingen av de ansatte skal sies opp som en følge av en sammenslåing. Hemne Sparebank blir juridisk overtakende bank og bankens forretningsnavn blir Trøndelag Sparebank.

Forretningsadressen blir ved et nyopprettet kontor på Brekstad. De to bankene har ikke overlappende bankkontorer og ved å etablere det nye kontoret på Brekstad, dekker den nye banken et sammenhengende marked i sterk vekst langs Trøndelagskysten.

Avgjørende momenter for å slå seg sammen har også vært å redusere operasjonell risiko, bygge større fagmiljøer og ytterligere forsterke bankenes posisjon i regionen som en rådgivende bank nær kundene. Samtidig gir den økte størrelsen en større løfteevne overfor det lokale næringslivet.

Sammen med flere enn 50 lokalbanker er Hemne Sparebank og Åfjord Sparebank eiere av Eika Gruppen som utgjør finanskonsernet i Eika Alliansen. Eika Gruppens fremste visjon er å styrke lokalbanken. Selskapet leverer sikre og brukervennlige tjenester, spesielt tilpasset kundenes behov. Virksomheten omfatter bank, forsikring, sparing, pensjon, finansiering, kort og eiendomsmegling.  Lokalbankene, Eika Gruppen og Eika Boligkreditt utgjør til sammen Eika Alliansen. Eika Alliansen er en av de største aktørene i det norske finansmarkedet og en vesentlig aktør for bærekraftig verdiskaping i lokalsamfunn over hele landet.  

- Når vi velger å fusjonere er det for å utnytte de mulighetene som ligger i å bli en større bank for hele Trøndelagskysten, sier adm. banksjef Inge Hårstad i Åfjord Sparebank. - Med en større bank som er trygt forankret i lokalsamfunnet kan vi oppnå stordriftsfordeler og lavere kostnader samtidig som vi kan øke den lokale kompetansen og frigjøre mer ressurser til glede for både privat- og næringslivskundene, sier Hårstad.

- Med denne fusjonen vil vi både få en større bank i lokalsamfunnet og kunne støtte opp om den sterke, regionale næringsutviklingen vi opplever på en bedre måte. Det er viktig for lokalsamfunnene og for arbeidsplassene i kommunene, sier adm. banksjef Tor Espnes i Hemne Sparebank.

Basert på bankenes respektive regnskapstall per 31. desember 2021 vil den sammenslåtte banken få:

  • Forretningskapital på ca. NOK 8,1 mrd.
  • Brutto utlån inkl. utlån overført til kredittforetak på NOK 6,8 mrd.
  • Innskudd på NOK 5,2 mrd.
  • Egenkapital ekskl. hybridkapital på ca. NOK 0,7 mrd.

Den sammenslåtte banken vil ved tidspunktet for inngåelse av intensjonsavtalen ha 4 bankkontorer og 59 årsverk.

Andre sentrale punkter i intensjonsavtalen

Partene er enige om at det legges til grunn en likeverdighet i forhandlingsprosessen. Dette innebærer et felles verdigrunnlag, gjensidig respekt og tillit, sammenslåing og ikke overtakelse eller oppkjøp, og at partene utviser romslighet og raushet med hensyn til evne og vilje til å sette seg inn i den annen parts situasjon og søke nye løsninger som er gode for begge parter. Selv om likeverdighet legges til grunn i prosessen, skal ikke alt deles likt, med at det tas hensyn til størrelsesforholdet og «fairness» mellom partene i løsningene som etableres i fellesskap.

Fra gjennomføring av sammenslåingen vil øverste organ få betegnelsen representantskap med medlemmer jevnt fordelt fra begge bankene.

Det foreslås at nåværende styreleder i Åfjord Sparebank, Arnar Utseth, blir styreleder i den sammenslåtte banken, og at nåværende styreleder i Hemne Sparebank, Lars Bjørnar Lyngmo, blir nestleder i styret. Nåværende banksjef i Hemne Sparebank, Tor Espnes, blir administrerende banksjef, mens viseadministrerende banksjef blir Inge Hårstad.

 

 

Tidsplan og forutsetninger for gjennomføring

Partene vil igangsette en gjensidig selskapsgjennomgang (due diligence) og nærmere forhandlinger om vesentlige vilkår. Bankenes målsetning er at fusjonsprosessen vil bli endelig besluttet i bankenes respektive forstanderskap og generalforsamling innen utgangen av 2. kvartal 2022. Etter foreløpig tidsplan legges det opp til gjennomføring av sammenslåingen 1.1.2023.

Intensjonsavtalen regulerer hovedpremissene for en mulig sammenslåing og er betinget av blant annet følgende forhold:

  • Tilfredsstillende selskapsgjennomganger
  • Enighet om vilkår for sammenslåing og inngåelse av endelige avtaler
  • Godkjennelse av fusjonsplan og relatert avtaleverk i bankenes respektive styrer og generalforsamling/forstanderskap
  • Nødvendige godkjennelser fra myndigheter og kontraktsparter på akseptable vilkår

Bankene har engasjert Norne Securities AS som felles finansiell rådgiver i forbindelse med sammenslåingen, mens Advokatfirmaet Selmer AS er engasjert som felles juridisk rådgiver.

 

Kontaktpersoner
Adm. banksjef Tor Espnes, Hemne Sparebank, tlf 992 90 007–E-post: te@hemnesparebank.no
Adm. banksjef Inge Hårstad, Åfjord Sparebank, tlf 480 71 208–E-post:
iha@afjord-sparebank.no