ESG oversettes på norsk til miljø, sosiale forhold og virksomhetsstyring, og er et verktøy for å evaluere bærekraftarbeidet i bedrifter. Det kan forstås som en evaluering av firmaets kollektive samvittighet for sosiale og miljømessige faktorer.

Trøndelag Sparebank har under prosessen med sitt bærekrafts arbeid, vedtatt fokusområder innenfor hver av de tre punktene.
Redusere drivstofforbruk med 75% innen 2024
Fremme fysisk aktivitet blant ansatte
Banken skal være en lokal støttespiller for personer og bedrifter i det grønne skiftet

Environmental (E): Dette punktet omhandler bankens arbeid for å redusere klimaendringer og forurensning. Vi har allerede et godt system for avfallshåndtering, men har en lang vei å gå når det kommer til papirforbruk. Banken vil de neste årene legge inn en innsats for å redusere papirforbruket, målet er at dette skal være redusert med 50% innen 2025. I tillegg er det kjøpt inn fire el-biler som skal benyttes ved ferdsel mellom våre tre kontor. Dette er et viktig hjelpemiddel for å nå vårt mål om å redusere drivstofforbruket med 75% innen 2024. Vi skal i stor grad benytte digitale løsninger ved gjennomføring av møter, og unngå å benytte fly som transportmiddel så langt det lar seg gjøre. Trøndelag Sparebank tilbyr grønne bil- og boliglån, samt at vi har et samarbeid med Eika Kapitalforvaltning med fokus på bærekraftige fond.

Social (S): Vi har fått på plass tiltak som er tenkt å forbedre sosiale forhold internt i banken, dette for å legge til rette for bedring av eksisterende sosiale forhold, samt at vi ønsker at dette vil gjøre Trøndelag Sparebank til en attraktiv arbeidsplass også på lengre sikt. Hvert år deler vi ut i overkant av 2.000.000 kr til lokale lag og foreninger, og vi har bestemt at vi fremover vil prioritere sponsing av lokale lag- og foreninger som er klima- og miljøvennlige.

Governance (G): Banken ønsker å forvalte verdier på en ansvarlig måte, og bruker derfor tid på hvordan selskapene håndterer utfordringer og muligheter knyttet til ESG. Vi skal være en lokal støttespiller og sparringspartner for personer og bedrifter i det grønne skiftet. Dette forutsetter at vi tar ansvar for å øke kompetansen blant våre ansatte, slik at alle kan gi god rådgivning på dette området. Arbeidet med å blant annet unngå korrupsjon, terrorfinansiering og hvitvasking av penger, er noe vi allerede har jobbet med en årrekke. Banken har en egen antihvitvaskingsansvarlig som jobber med nettopp dette området.